Dokument o ochrane pred výbuchom

Povinnosťou prevádzkovateľa technológií s výskytom horľavých prachov, plynov a pár je vypracovanie písomného Dokumentu o ochrane pred výbuchom - požiadavka Nariadenia vlády SR č. 393/2006 Z.z.

Rast kapacity výrobných jednotiek, zavádzanie technológií s extrémnymi pracovnými podmienkami, u ktorých je predpoklad zvýšeného nebezpečenstva úniku látok toxických, horľavých a výbušných, kladie vysoké požiadavky na zabránenie vzniku havárií. Dôsledkom havárií nie sú len hmotné škody na majetku, životnom prostredí prerušení prevádzky a pod., ale často dochádza k ohrozeniu zdravia a životov ľudí.

Z dôvodu zabránenia vzniku týchto rizík vyplývajú vysoké nároky na kvalitu projektovej prípravy, zabezpečovacích prvkov a prevádzkovania technológií, ktoré musia trvalo zaisťovať odpovedajúcu bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky.

V rámci vstupu Slovenskej republiky bola do slovenského práva implementovaná Smernica 1999/92 ES v podobe NV SR č.393/2006 Z.z., o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.
Povinnosť napĺňať požiadavky vyplývajúce z tohto nariadenia vlády platí pre všetkých zamestnávateľov, u ktorých sa vyskytujú alebo by sa mohli vyskytnúť prevádzky s výbušnou atmosférou a tým aj s nebezpečenstvom výbuchu. Pre ochranu zamestnancov má zamestnávateľ v priestoroch nebezpečných výbuchom povinnosť vypracovať dokumentáciu o ochrane pred výbuchom (NV SR č.393/2006 Z.z.), ktorým klasifikuje priestory s nebezpečenstvom výbuchu, navrhuje preventívne a ochranné opatrenia, ako aj opatrenia organizačného charakteru.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme osloviť s ponukou na vypracovanie hodnotenia rizika výbuchu a dokumentu o ochrane pred výbuchom, čo súvisí s napĺňaním jednotlivých požiadaviek NV SR č.393/2006 Z.z.

Odvetvia, kde sa stretávame s nebezpečenstvom výbuchu:

 • pneumatická doprava event. korčeková doprava organických látok (múka, kakao, cukor, slad, uholný a drevný prach)
 • práškové lakovacie kabíny event. kabíny s organickými rozpúšťadlami
 • odsávacie a filtračné zariadenia
 • skladovacie zariadenia sypkých hmôt (silá, zásobníky)
 • sušiarne
 • mlyny obilnín, organických farbív, uhlia atď.
 • chemický a farmaceutický priemysel
 • a ďalšie.

 

Vypracovanie Dokumentu o ochrane pred výbuchom podľa NV SR č.393/2006 Z.z. (smernica 1999/92/EC - ATEX 137).

 • identifikácia zdrojov rizika výbuchu,
 • určenie pravdepodobnosti výskytu výbušnej atmosféry a jej trvania
 • posúdenie pravdepodobnosti výskytu aktívnych a účinných zdrojov iniciácie
 • posúdenie používaných pracovných prostriedkov vrátane inštalácie, látok, technologických procesov, pracovných postupov
 • stanovenie rozsahu predpokladaných účinkov výbuchu.
 • návrh organizačných a technických opatrení,
 • návrh protivýbuchovej ochrany technologických zariadení pred výbuchom,
 • návrh koordinácie výkonu prác na pracoviskách s priestormi s nebezpečenstvom výbuchu,
 • vypracovanie návrhu protokolu o stanovení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51, STN EN 60079-10-1, STN EN 60079-10-2 a pod.,
 • u existujúcich prevádzok kontrola projektovej dokumentácie a vyznačenia zón v nej,
 • odborná pomoc pri posudzovaní zhody a výbere výrobkov určených do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu.

 

Školenie

 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu,
 • oboznámenie pracovníkov s dokumentáciou o ochrane pred výbuchom,
 • preverenie pracovníkov z teoretických a praktických znalostí obsluhy ochranných systémov,
 • návrh v oblasti výberu ochranných zariadení.

 

Chcete vedieť viac?

kontaktujte nás TU.

 

Propagačný materiál na stiahnutie - TU.

 

Nezáväzná príručka správnych postupov na uplatňovanie smernice 1999/92/ES „ATEX“ (Výbušné prostredia) -   TU  .

 

 

 

Kontakt

P.B.I. spol. s r.o.
J. Mudrocha 666/2
Senica
90501

+421 34 651 6664

P.B.I. spol. s r.o.© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode