Havarijný management

 

PRIEMYSELNÁ BEZPEČNOST

  • hodnotenie následkov havárií na osoby, majetok a životné prostredie
  • identifikácia zdrojov rizika
  • spracovanie analýz zdrojov rizika
  • zhodnotenie vplyvu ľudského činiteľa
  • audity bezpečnosti prevádzok a ochrany zdravia pri práci (technologické riziká, bezpečnosť práce, hygiena práce)
  • analýzy a návrhy zabezpečovacích systémov rizikových technológií

 

HAVARIJNÉ PLÁNOVANIE

V súčasnosti je na Slovensku platný zákon o prevencii závažných priemyselných havárií, ktorý ustanovuje podmienky a postup pri prevencii závažných priemyselných havárií v podnikoch s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok a na pripravenosť ich zdolávania a na obmedzovanie ich následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok v prípade ich vzniku. Tento zákon ukladá podnikom povinnosť vykonávať opatrenia, na základe množstva nebezpečných látok, ktoré sa nachádzajú v podnikoch, pričom rozsah spracovávania potrebnej dokumentácie je závislý na množstve nebezpečných látok a v zásade sa jedná o vypracovanie programu prevencie závažných priemyselných havárií, bezpečnostného riadiaceho systému a bezpečnostnej správy.

 

Havarijný plán (HP) prevádzkovateľa rizikových činností a nebezpečných látok

Zámerom firmy P.B.I., spol. s r.o. je uplatňovanie prístupov v riešení havarijných plánov vychádzajúcich z potrieb podniku, poznaného rozsahu možného ohrozenia a znalosti technického zariadenia a vybavenia podniku. Spracovanie havarijného plánu vychádza z analýzy rizika v podniku a v jeho okolí. Cieľom spracovania HP a jeho následnej realizácie je zaistiť havarijnú pripravenosť pracovníkov daného podniku, technických prostriedkov potrebných na riešenie havárie a tým minimalizovať škody pri jej vzniku.

Súčasťou havarijného plánu môžu byť aj plány havarijných opatrení v zmysle  iných právnych noriem.

 

Spracovanie bezpečnostnej správy

Pre potreby prevádzkovateľa rizikových činností a nebezpečných látok sú spracovávané bezpečnostné správy v súlade s požiadavkami Zákona NR SR č.261/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o prevencii závažných priemyselných havárií.

Predmetom bezpečnostnej správy sú všeobecné údaje o podniku, jeho organizačnej štruktúre, umiestení, a zariadeniach obsahujúcich nebezpečné látky, ktoré sú doplnené o špecifické údaje pre každé zariadenie, ktoré môže byť zdrojom rozsiahlych havárií.

Rozsah popisu musí zodpovedať rizikám, prítomným v podniku. Popis rovnako objasňuje vzájomné vzťahy medzi jednotlivými zariadeniami a systémami v rámci podniku, ako na spoločné služby, tak na celkové riadenie podniku – organizačnú štruktúru podniku, včítanie rozdelenia funkcií a právomocí, vzťahujúcich sa k bezpečnosti prevádzky podniku a jeho zariadení. Neoddeliteľnou súčasťou popisu sú informácie o zdrojoch rizika a nebezpečných látkach včítane príslušnej mapovej dokumentácie či schém.

V bezpečnostnej správe sú jednoznačne identifikované riziká príslušného zariadenia a ďalších činností v podniku.

Na tento účel sa najprv vykoná predbežná analýza rizika za použitia metód pre relatívne hodnotenie rizika.

Po identifikácii významných zdrojov rizika sú tieto zdroje rizika hodnotené ďalšími metódami.

 

Spracovanie programu prevencie závažných priemyselných havárií

Tento program stanoví v rámci podnikového riadenia bezpečnosti úlohy a ciele zamerané na zníženie pravdepodobnosti vzniku havárií a na obmedzenie ich možných následkov.

 

Spracovanie bezpečnostného riadiaceho systému v podnikoch

Na zabezpečenie plnenia programu prevencie podniku, v ktorom sú prítomné vybrané nebezpečné látky v stanovenom množstve, je tento povinný zaviesť v rámci celkového riadiaceho systému ucelený systém štruktúr zodpovedností a postupov – bezpečnostný riadiaci systém.  

 

Chcete vedieť viac?

kontaktujte nás TU.

Kontakt

P.B.I. spol. s r.o.
J. Mudrocha 666/2
Senica
90501

+421 34 651 6664

P.B.I. spol. s r.o.© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode